Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

- MYK, Ulusal Yeterlilik, 13UY0117-4 Harita Kadastrocu Seviye 4,

- MYK, Ulusal Yeterlilik, 13UY0117-5 Harita Kadastrocu Seviye 5,

- MYK, Ulusal Yeterlilik, 13UY0120-4 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı Seviye 4,

- MYK, Ulusal Yeterlilik, 13UY0120-5 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı Seviye 5,

- MYK, Ulusal Yeterlilik, 13UY0118-4 Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) Seviye 4,

- MYK, Ulusal Yeterlilik, 13UY0119-4 Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) Seviye 4

Kapsamlarında Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ e başvuran adaylara başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine kadar uygulanacak esasları  kısaca şöyle izah edilebilir:
Belgelendirilmek üzere BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ e başvuran adaylar programla ilgili başvuru formunu http://www.mesyet.com.tr/  adresinden temin edebilirler, ihtiyaç halinde BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ den Başvuru Formu’ nu alabilirler.

Başvuru sürecinde gerekli evraklar;

•  Başvuru Formu (Eksiksiz tüm bilgiler doldurulmalı ve çıktısı alınarak  imzalanmalıdır.),

•  Nüfus cüzdanı fotokopisi,

•  Banka dekontu (Başvuru ücreti, -BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET‘ in web adresinde Belgelendirme Hizmetleri Ücretlendirme Talimatı (T03) yer almaktadır- aşağıda ki hesap bilgilerine yatırılmalıdır.)

Ziraat Bankası / Yenişehir Ankara Şubesi (471)

Müşteri No: 63044766 / Ek No: 5001

IBAN No: TR490001000471630447665001

Adaylar başvuru evraklarını; bmsmesyet@gmail.com e-mail ya da 0312 230 61 19 numarasına faks ya da Necatibey Caddesi 84/8 Kızılay - ANKARA adresine elden , posta ya da kargo ile iletebilir. Adaylar, başvuru evraklarının teslim alınmasıyla ilgili bilgilendirilir .

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenlere  herhangi bir eğitimden geçme mecburiyeti  yada  deneyim sahibi olma mecburiyeti aranmaz. Sadece gireceği meslek alanıyla ilgili sınavlar için Ulusal Yeterliliklerde yer alan başarım ölçütlerini yerine getirebilecek bilgi düzeyine sahip olması gerekir.Bu sebeple sınava gireceğiniz meslek alanıyla ilgili Ulusal Yeterlilikleri de yer alan başarım ölçütleri ile ilgili bölümü dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Sınav yeri Yönetim Temsilcisi tarafından adaylara duyurulur. Sınav yerinde bir değişiklik olması durumunda her adaya yazılı bilgilendirme yapılır ve ayrıca değişiklikler web sayfasında da duyurulur.

Sınavlar,  Sınav Yapma Talimatı‘ na göre yapılır. Teorik sınavlar; (i) bilgisayar ortamında, ya da  (ii)  kâğıt üzerinde optik okuyuculu veya (iii)  kâğıt üzerinde optik okuyucusuz olarak gerçekleştirilebilir. Teorik sınav soruları çoktan seçmeli sınav sorularından oluşur. Performans sınavları ise ilgili Ulusal Yeterliliklerde yer alan koşullara uygun olarak uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.
Sınav öncesinde Sınav Yöneticisi tarafından hazırlanan  kaşeli ve imzalı olan kapalı zarf sınav başlamadan en geç 30 dakika önce sınav yerine Sınav Yöneticisi tarafından götürülür ve Sınav Gözetmenine teslim edilir.

Sınav Gözetmeni, sınav başlamadan en geç 15 dakika öncesinde tüm adaylar hazır bulunduğunda, kaşeli ve imzalı olan kapalı zarfı açar. Hazır bulunan adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını dağıtır. Adaylar soru kitapçıklarını hızlı bir şekilde gözden geçirirler herhangi bir hata yoksa sınav zamanında başlatılır.

Tüm sınavlar, Yönetim Kurulu bilgisi dâhilinde İşletme Genel Müdürü tarafından uygun görülen kontenjan sağlandığında yapılır; kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenir. Yönetim Kurulu ve İşletme Genel Müdürü bilgisi dâhilinde Sınav Yöneticisi tarafından, kontenjan sağlanmadığında ya da mücbir sebeplerden dolayı yapılamayan sınavlar için sınav tarihlerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

Sınav Yöneticisi, adayın dosyasını inceler. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yanlış cevaplar dikkate alınmadan yapılır Harita Kadastrocu (Seviye 4 ve 5), Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4 ve 5), Yapı Teknik Ressamı (Mimari/İç Mimari) (Seviye 4) ve Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı) (Seviye 4) için teorik sınavlardan her bir zorunlu yeterlilik birimi için en az 100 tam puan üzerinden 80 puan ve seçmeli yeterlilik birimleri için en az 100 tam puan üzerinden 80 puan alan aday/adaylar ile performans sınavlarından ilgili Ulusal Yeterliliklerde tanımlanmış olan Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi’ndeki bütün kriterleri eksiksiz yerine getiren aday/adaylar başarılı sayılır, 

Sınav Yöneticisi belgelendirme yapılması yönünde belgelendirme ile ilgili her türlü kararı (belgelendirmenin yapılması, devam ettirilmesi, askıya alınması veya belgenin geri alınması) alır.
 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav  ve Belgelendirme Yönetmeliği  60. Madde  uyarınca

Yeterlilik birimleri bazında birim birleştirme yaparak adaylar yeterlilik belgesi alabileceklerdir. 

Bayındır Memur-Sen MESYET’e aşağıda bulunan kapsamda belgelendirme yapmakta olup  ;

-13UY0117 Harita Kadastrocu Seviye 4-5

-13UY0118 Yapı Teknik Ressamı (Mimari/İçmimari) Seviye 4

-13UY0119 Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı) Seviye 4

-13UY0120 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı Seviye 4-5

Ulusal Yeterliliklerinden herhangi birini tercih edip MESYET’e başvuran aday ; sınava  başvurup  sınavın bütününden başarısız olması halinde ya da sınavdan herhangi bir biriminden (Zorunlu/Seçmeli) başarı gösterip diğer birimde başarılı olamaması halinde bu birimler için MESYET tarafından açılacak olan sınavlara 1 yıl içerisinde yeniden girebilme hakkına sahip olacaktır. MESYET’e başvuran aday birimlere ait herhangi bir sınav bölümünden de (T1,P1 gibi ) başarız olduğu sınav için başvuruda bulunarak ücretsiz sınav hakkını kullanabilir.

MESYET dışında başka bir belgelendirme kuruluşunda ,sınava giren aday , sınava girdikleri  tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenmiş olup   ikinci sınav hakkı için MESYET’e başvurması durumunda sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalı ve birim bazında MESYET Belgelendirme Ücreti tarifesi’nde yer alan birim bazlı sınav   ücretini ödemelidir. Ayrıca bölüm bazlı sınav başvurusu yapamaz .ÜCRETSİZ ve BÖLÜM BAZINDA SINAV HAKKI AYNI BELGELENDİRME KURULUŞUNDA SINAVA GİRİLMESİ DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

MESYET’e ait kapsamlarda belgelendirme hizmeti veren farklı bir belgelendirme kuruluşunda  zorunlu yada seçmeli birimlerin  herhangi birinden sınava girip  başarılı olan aday    ya da bütününden girip birim bazında herhangi birinden başarısız olan aday , MESYET’e yeterlilik birimi bazında birim birleştirme talebi ile gelirse birim bazında  başvurusunu yapar ,sınavı başarırsa ilgili kapsamda mesleki yeterlilik belgesi alma hakkına sahip olur. 

Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve yeterliliğe ait birimlerde (Zorunlu/Seçmeli) başarılı olan adayların dosyalarını birleştirerek belge alabilmeleri için Yeterlilik Birimi  Başarı Belgesi  almak üzere  talepte bulunmalıdır. Ayrıca , aday aynı sene içerisinde sınava katıldığı diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna ,Yeterlilik Birimi Başarı Belgesi ve bir üst yazı ile başvurarak  Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için başvuruda bulunmalıdır. Başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu MYK Mevzuatına uygun olarak başarı belgelerini birleştirilip Mesleki Yeterlilik Belgesinin düzenlenmesi için gerekli şartları sağlamalıdır.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET, belgelendirdiği kişiden, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 2 kez meslek alanı ile ilgili olarak çalıştığı kuruluşta işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunmasını ister. 

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’in belgelendirdiği kişiye hazırlamış olduğu yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgelendirme karar tarihinde başlar. Belge, Harita Kadastrocu, Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı, Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) ve Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) işinde meslek alanı ile ilgili olarak çalışması koşuluyla 5 yıl geçerlidir. 
Ancak,  Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4 ve 5) ilk 5 yıllık dönem içerisinde fiilen mesleki işlemlerine kesintisiz 18 aydan fazla ara vermemelidir. Kişi Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4 ve 5) işlemlerine 18 aydan fazla ara vermişse yeterlilik birimlerinin performansa dayalı sınavlarından ( pratik sınavlar ) başarılı olması halinde belge geçerliliği devam eder. 

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET tarafından belgelendirilen kişiler, F104 Belgelendirilmiş Kişi Takip Çizelgesi Formu’nda program yeterliliklerinde belirlenmiş olan gözetim yöntem ve sıklığına uygun olarak  F10 Gözetim Takip Formu aracılığıyla  izlenir. Bu yöntem ve sürelere ilişkin her türlü bilgi Yönetim Temsilcisi tarafından belgeli personele yazılı bildirim ile duyurulur . Ayrıca  gözetim faaliyetleri sınav yazılım sistemi üzerinden de takip edilir. Bütün süreler ve onay  işlemleri sistem üzerinde kayıtlıdır.

BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, Yönetim Temsilcisi tarafından gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunur.
Belgelendirilmiş personel, sözleşme gereği ortaya çıkan sorumluluklarını yerine getirmek ve gözetim için istenen kanıtları/bilgileri BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET tarafından tarif edilen yönteme uygun olarak ve zamanında sunmakla yükümlüdür.

Gözetim kanıtlarını sunduğu halde, eksiklikleri bulunan kişilere ikinci bir uyarı Yönetim Temsilcisi tarafından yapılarak eksikliklerini gidermeleri için 1 (bir) ay ek süre verilir. Gözetim kanıtları uygun bulunmayan ve ek süre sonunda gerekli kanıtları sunmayan kişilerin belgeleri askıya alınır ve belge sahibine/sahiplerine duyuru yapılır.  Belgesi askıya alınan kişilerin listesi http://www.mesyet.com.tr/ web sitesinde yayınlanır.

Belgeli adayın askıya alınan belgesinin askıda kalma süresi 6 aydır. 6 ay içerisinde hiçbir düzeltici işlem yapmayan belge sahibi adayın belgesi iptal edilir.

Belgenin askıdan indirilmesi için belgeli personel, kanıtları belgenin askıya alınma tarihinden  en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET sekreterliğine bildirmek zorundadır. Bu süre içinde belgenin kullanım süresi dolar ise personel belgesi iptali işlemleri yapılır. Sınav Yöneticisi gözetim faaliyetlerinin tümünden sorumludur. Belgenin askıya alınması veya iptal kararını Sınav Yöneticisi alır.

Yeterlilik belgelerinin süresi dolan tüm belge sahiplerine belge süresini uzatmak için belge süresinin bitim tarihinden bir ay önce
BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET Yönetim Temsilcisi tarafından yazılı bildirim yapılır. 

Program Komitesi tarafından kontrolü yapılan ilgili ulusal yeterliliklerin içeriğinde önemli bir değişiklik olursa tüm belge sahiplerinin belgeleri MESYET tarafından belirlenen proseslere göre tekrar yenilenebilir.

Belgelerin yenilenmesinde ya da geçerlilik süresi dolması durumunda ilgili ulusal yeterliliklerin Belge Geçerlilik Süresi (Madde 13) ve Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi (Madde 15) uyarınca işlem yapılır.Buna göre; 13UY0117-4 /5 Harita Kadastrocu Seviye 4 ve 5 ulusal yeterliliklerinde  belgenin geçerlilik süresi ; belgenin düzenlendiği tarihte başlar, meslek alanı ile ilgili bir işte çalışması şartıyla 5 yıl geçerlidir.Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve sürenin bitiminden önce belgeli kişi :

- Belgenin İlk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda , sadece yeterlilik birimlerinin performansa dayalı  bölümünü,
- İkinci 5 yılın sonunda ise , kapsamı daraltılmış güncel bilgieri içeren yeterlilik birimlerinin teorik bölümü ile birlikte performansa dayalı bölümünü içeren sınava tabi tutulur.

Belgelendirilmiş kişiler, Belge Kullanım Sözleşmesi’ nde belirtildiği gibi, BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ in duyurularını takip etmek ve gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak, belgeli personel yeterlilik belgesini yenilemek istemiyorsa geçerlilik süresinin dolmasından hemen sonra belge iptal edilir ve web sayfasında belgenin iptali ilan edilir ve belgeli personel yeterlilik belgesinin kullanımından doğan haklardan yararlanamaz. Yönetim Temsilcisi tarafından belgeli personelden belgesini 15 (on beş) iş günü içerisinde BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ e iade etmesi istenir. Belgenin iptali ile ilgili TÜRKAK ve MYK’ ya bilgilendirme yapılır.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Belgenin hazırlanması ve iletilmesi süreci merkez ofiste gerçekleştirilir. Başarılı olan adayların  listesi (Belge Almaya Hak Kazananların Listesi)  Bayındır Memur-Sen MESYET Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından imzalanarak, belgelendirme kararını takiben 10 iş günü içerisinde MYK’ ya bildirilir. Başarılı olan adaylar için Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenme süresi MYK Mevzuatı dahilinde gerçekleştirilir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Belgenin kullanımına ilişkin kurallar belgelenen personel ile BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET arasında imzalanan Belge Kullanım Sözleşmesi Formu’ na göre tanımlanmaktadır. Belge kullanımı bu dokümanlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
 
BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET, belge sahibi personelin belge kullanımını, Sınav yöneticisinin kararı doğrultusunda belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir veya iptal edebilir.

Belgenin askıya alınmasının sebepleri şöyle sıralanabilir:
Belgelendirilmiş personelin belgelendirme sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
Belgelendirilmiş personelin Logo kullanım şartlarına uymaması, BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET belge ve logosunu yanlış kullanması.
Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını derhal durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ e geri gönderir. İade edilmemesi halinde öncelikle uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilen personel belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ e bildirmesi istenir.

Belgelendirilen personel, belgenin askıya alınma nedenini ortadan kaldırdığını kanıtlaması (objektif delillerin BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ e sunulması) durumunda Sınav Yöneticisi kararıyla askıya alma işlemine son verilir. Belge askıdan indirildiğine dair bir yazı Yönetim Temsilcisi tarafından belgeli personele gönderilir.
-------------------------------------------------------------------
Belgenin iptal edilmesi ve geri çekilmesinin nedenleri:
 
Belgelendirilen personelin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ i eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
Belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, MYK Sınav ve Belgelendirme yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi.
Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.
Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek istediğinde BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ e yazılı olarak başvurur. BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET Sınav Yöneticisi talebi inceleyerek konuyu en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlar ve kararını İşletme Genel Müdürü bilgisi dahilinde ilgili personele yazılı olarak bildirilir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde BAYINDIR MEMUR-SEN MESYET’ e iade eder ve her türlü doküman, ilan vb. belge ve logo kullanımını durdurur.


Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitesi ya da MESYET Program Komitesi tarafından Ulusal Yeterliliklerle ilgili Belgelendirme Programlarında gerçekleştirilen   kapsam genişletmelerde  belgelendirilmiş aday  durumdan haberdar edilir. Program Komitesi gerekli görür ise adayın  yeniden  sınava girmesi şart koşulur. Belgelendirme Programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belgelendirilmiş personelin değişiklik şartlarını  gözetim tarihine kadar sağlaması gerekir. Değişiklikler gözetim tarihinden sonra yapılmış ise yeniden belgelendirme tarihine kadar değişiklik şartlarını sağlaması gerekir.

 Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterliliğe ait belgelendirme programında kapsam daraltmasına gidilmesi ya da sertifika sahibinin talebi veya belge sahibinin belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık göstermesinin tespit edilmesi durumunda Bayındır Memur-Sen MESYET  Program Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda ,Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvurarak belgelendirme kapsamının daralatılması sağlanabilir. Bu durumda aday durumdan haberdar edilir. Belgelendirme Kapsamı ile ilgili Adayın Belgesinde değişiklik yapılması , dolayısıyla yeni belge basılması talep edilebilir.

Belgelendirilmiş personeli etkileyen durumlarda Yönetim Temsilcisi tarafından e-posta yoluyla veya web sitesi aday sayfasından bilgilendirme yapılır. Belgelendirilmiş personelin sıradaki gözetimine kadar değişikliklerin gereklerine uyması durumunda belgenin geçerliliği devam ettirilir. Uymadığı durumlarda belgenin askıya alınması ve/veya iptali durumunda ilgili  maddelerde belirtilen işlemler gerçekleştirilir.